Condor, teksty z grudnia 2010 roku

3 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Człowiek w swej pros­to­cie jest niez­wykle skomplikowany. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 grudnia 2010, 19:46

Pa­radok­salnie, cza­sem chcąc osiągnąć spokój ducha,
po­ważnie myśli­my nad tym, aby od­rzu­cić to co go zakłóca.
Lecz nie ro­bimy te­go, po­nieważ wiemy, że stra­ta cze­goś co nas ra­ni, może za­boleć jeszcze bardziej... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 grudnia 2010, 21:16

Każdy z nas pisze własną księgę,
pełną tra­gedii, dra­matur­gii i komedii.
Ko­lej­ny roz­poczy­nający się dzień jest akapitem,
a każda his­to­ria ko­lej­nym rozdziałem.
Nie możemy się cofnąć i na­pisać cze­goś od nowa,
po­nieważ pew­ne­go dnia pos­ta­wimy os­tatnią kropkę.
A nasze dzieło tra­fi ja­ko zakończone
w dłonie je­dyne­go kry­tyka li­tera­tury życia ludzkiego.
Który obiek­tywnie oce­ni nasze wypociny.
Na­wet jeśli skończyły się one w połowie zdania. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 grudnia 2010, 22:29
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment