Condor

48 tekstów – auto­rem jest Con­dor.

Sentyment

Sen­ty­ment, myśl płon­na, płod­na i czuła.
Za­tacza kręgi, po czym przechodzi w lot wróbla. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 lipca 2014, 03:22

Przeszłość biorę w ram­ki, żyję tym co będzie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2013, 14:51

Takie tam...

To płacz
poz­wa­la nieu­chron­ność końca dostrzec,
Płacz...
on le­je płyn­ny kryształ byś mógł widzieć ostrzej
Płacz!
Wy­lej zma­teriali­zowa­ny kon­cen­trat każdej męki.
Więc płacz!
A gniew­ny, Chocho­li ta­niec zacznie Cię śmieszyć.
Wstań!
W końcu Twój oczodół wys­chnie jak ko­ryto słonej rzeki
i okręt roz­paczy osiądzie na mieliźnie,
z ko­lan pod­niesiesz się sil­niej­szy na wieków wieki,
a to co Cię po­waliło stwar­dnieje i zas­tygnie w men­talnej bliźnie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 stycznia 2013, 12:55

Po­lichro­mia pos­trze­gania, do­meną realistów.
Mo­nochro­mia, racjonalistów.
Dal­to­nizm zaś, pesymistów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 stycznia 2013, 11:39

Ki­no... Idziesz, wy­bierasz, płacisz, oglądasz i...
...marzysz, by coś po­dob­ne­go przyt­ra­fiło się i Tobie.

A mówią, że za marze­nia się nie płaci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 stycznia 2013, 20:16

Bo­gowie upa­jali się ambrozją.
My śmier­telni­cy wy­cis­ka­my siebie i życie,
aby wy­dobyć choć kro­pelkę wspanialszego,
sil­niej­sze­go, krys­ta­liczne­go i uza­leżniające­go płynu.
Ta sub­stan­cja zwa­na jest świętym spokojem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 listopada 2012, 16:19

Próba in­ter­pre­tac­ji- Ro­syj­ska ru­let­ka w grze do­paso­wania sen­sowne­go znacze­nia niejas­nym prze­kazom dru­giej osoby. 

myśl • 4 lipca 2012, 21:59

W ilu­minac­ji bar­wnych świateł, war­to nau­czyć się dos­trze­gać mrok. 

myśl • 20 czerwca 2012, 20:27

Wkurw...nie osiąga pew­ne zenity,
gdzie zna­ki za­pyta­nia pros­tują się i tworzą wykrzykniki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 kwietnia 2012, 09:27

Brak per­spek­ty­wy sam w so­bie jest per­spek­tywą na jej pozyskanie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 marca 2012, 19:47
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment